Wednesday, September 10, 2014

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Το 2013, μια ακόμα μνη­μο­νια­κή χρο­νιά για τη χώρα και τους ανα­γνώ­στες που πλήτ­το­νται πα­ντοιο­τρό­πως από την οι­κο­νο­μι­κή κρίση, οι Εκ­δό­σεις Κα­στα­νιώ­τη κυ­κλο­φό­ρη­σαν 138 νέους τί­τλους και επα­νε­ξέ­δω­σαν 412 τί­τλους πα­λαιό­τε­ρων ετών  – μά­λι­στα από τους νέους τί­τλους οι 27 δια­τί­θε­νται και σε ηλε­κτρο­νι­κή μορφή με αι­σθη­τά χα­μη­λό­τε­ρη τιμή. Όλα τα νέα βι­βλία μας υπο­γρά­φο­νται από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους εκ­προ­σώ­πους της λο­γο­τε­χνί­ας και γε­νι­κό­τε­ρα της δια­νό­η­σης, από Έλ­λη­νες και ξέ­νους συγ­γρα­φείς, ποι­η­τές, δο­κι­μιο­γρά­φους και επι­στή­μο­νες. Είναι έργα που συ­μπε­ρι­λή­φθη­καν σε όλες τις λί­στες των ευ­πώ­λη­των βι­βλί­ων, εκτι­μή­θη­καν από την κρι­τι­κή και αγα­πή­θη­καν από το ανα­γνω­στι­κό κοινό.
Για να επι­τευ­χθεί ο στό­χος αυτός, συ­νερ­γα­στή­κα­με με συ­νέ­πεια και αφο­σί­ω­ση, σε­βό­με­νοι το έργο του δη­μιουρ­γού, τις ανά­γκες του ανα­γνώ­στη και τη συμ­βο­λή του βι­βλιο­πώ­λη, πι­στοί πά­ντο­τε στις αρχές της ποιό­τη­τας και του επαγ­γελ­μα­τι­σμού, που υπη­ρε­τού­με απα­ρέ­γκλι­τα όλα αυτά τα χρό­νια της συ­νε­χούς και επι­τυ­χη­μέ­νης πο­ρεί­ας του εκ­δο­τι­κού μας οίκου.
Το 2013 ήταν μια χρο­νιά με νέες δια­κρί­σεις για τους συγ­γρα­φείς και τις εκ­δό­σεις μας. Ο πο­λυ­βρα­βευ­μέ­νος συγ­γρα­φέ­ας Βα­σί­λης Πα­πα­θε­ο­δώ­ρου απέ­σπα­σε άλλο ένα βρα­βείο –του ηλε­κτρο­νι­κού πε­ριο­δι­κού Ο ανα­γνώ­στης–  για το βι­βλίο του Οι άρ­χο­ντες των σκου­πι­διών, ενώ με βρα­βεία της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών τι­μή­θη­καν η Αμά­ντα Μι­χα­λο­πού­λου, για τη συλ­λο­γή δι­η­γη­μά­των Λα­μπε­ρή μέρα (Βρα­βείο Δι­η­γή­μα­τος, Ίδρυ­μα Πέ­τρου Χάρη), και ο Γιώρ­γος Καλ­πα­δά­κης, για το βι­βλίο του Το μα­κε­δο­νι­κό ζή­τη­μα, 1962-1995 – Από τη σιωπή στη λαϊκή δι­πλω­μα­τία (Βρα­βείο Π. Οι­κο­νό­μου – Β΄ Τάξη των Γραμ­μά­των και των Καλών Τε­χνών).
Κατά τη διάρ­κεια της χρο­νιάς αυτής εί­χα­με επί­σης την ευ­και­ρία να συ­να­ντή­σου­με και να γνω­ρί­σου­με ση­μα­ντι­κούς συγ­γρα­φείς που ήρθαν από το εξω­τε­ρι­κό στη χώρα μας για να πα­ρου­σιά­σουν τα πρό­σφα­τα βι­βλία τους: τον Άρη Φιο­ρέ­το (Ο τε­λευ­ταί­ος Έλ­λη­νας), τον Σα­ντιά­γο Ρον­κα­λιό­λο (Ο ου­ρου­γουα­νός ερα­στής), τον Λε­ο­νάρ­ντο Πα­δού­ρα (Ο άν­θρω­πος που αγα­πού­σε τα σκυ­λιά), τον Ίνγκο Σούλ­τσε (Αδάμ και Έβε­λιν), τον Άρνον Γκρούν­μπεργκ, με αφορ­μή τη θε­α­τρι­κή πα­ρά­στα­ση Τίρζα του ομώ­νυ­μου μυ­θι­στο­ρή­μα­τός του, και τον Άμος Οζ (Ει­κό­νες από τη ζωή στο χωριό). Συ­νο­λι­κά πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πε­ρισ­σό­τε­ρες από 500 εκ­δη­λώ­σεις σε όλη την Ελ­λά­δα, όπου οι συγ­γρα­φείς μας επι­σκέ­φθη­καν βι­βλιο­πω­λεία, λέ­σχες ανά­γνω­σης και σχο­λεία.
Αρ­κε­τά είναι και τα βι­βλία που απο­λαύ­σα­με στη με­γά­λη οθόνη και στο θέ­α­τρο. Το κοινό αγά­πη­σε την ται­νία του Πα­ντε­λή Βούλ­γα­ρη Μικρά Αγ­γλία, από το ομώ­νυ­μο βι­βλίο της Ιω­άν­νας Κα­ρυ­στιά­νη· ο Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι επέ­στρε­ψε με το Εγώ κι εσύ του Νι­κο­λό Αμα­νί­τι· το Τρο­μο­κρα­τι­κό χτύ­πη­μα του Για­σμί­να Χά­ντρα «βγήκε» στις αί­θου­σες με τίτλο Η επί­θε­ση· η Νικόλ Κί­ντμαν πρω­τα­γω­νί­στη­σε στο The Paperboy του Πητ Ντέξ­τερ· Ιδιαί­τε­ρες αδυ­να­μί­ες ήταν ο τί­τλος της ται­νί­ας που βα­σί­στη­κε στην ιστο­ρία της Ντό­ρις Λέ­σινγκ Οι για­γιά­δες.
Στο θέ­α­τρο:  Το τρένο των νεφών της Ευ­γε­νί­ας Φα­κί­νου παί­ζε­ται αυτό το διά­στη­μα στο Τρένο στο Ρουφ, ενώ ένα άλλο Τρένο, το νέο έργο του Λένου Χρη­στί­δη, παί­ζε­ται στη Στέγη Γραμ­μά­των και Τε­χνών. Πριν από λίγες μέρες έκανε πρε­μιέ­ρα στο Θέ­α­τρο του Νέου Κό­σμου η Περ­σι­νή αρ­ρα­βω­νια­στι­κιά της Ζυ­ράν­νας Ζα­τέ­λη. Η Κα­τε­ρί­να Πα­πα­να­στα­σά­του εμπνεύ­στη­κε από το Graffito του Παύ­λου Μά­τε­σι και σύ­ντο­μα θα ανε­βά­σει στη σκηνή του Beton7 την πα­ρά­στα­ση Graffito, όπως άγριο, ενώ συ­νε­χί­ζε­ται η Τίρζα του Άρνον Γκρούν­μπεργκ στο θέ­α­τρο Ιλί­σια, με τον Στέ­λιο Μάινα και την Άννα Μάσχα στους κε­ντρι­κούς ρό­λους. Πα­ρα­κο­λου­θή­σα­με επί­σης την πα­ρά­στα­ση Βρες τον, από το ομώ­νυ­μο δι­ή­γη­μα της Αμά­ντας Μι­χα­λο­πού­λου, που συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη βρα­βευ­μέ­νη συλ­λο­γή δι­η­γη­μά­των Λα­μπε­ρή μέρα. Η Ρένη Πιτ­τα­κή και η Πέγκυ Τρι­κα­λιώ­τη  με­τα­μορ­φώ­θη­καν στις Μαρ­γα­ρί­τα Λυ­μπε­ρά­κη και Μαρ­γα­ρί­τα Κα­ρα­πά­νου αντί­στοι­χα για τις ανά­γκες της πα­ρά­στα­σης Δε μ’ αγα­πάς, μ’ αγα­πάς, η οποία βα­σί­στη­κε στο ομώ­νυ­μο βι­βλίο της Φω­τει­νής Τσα­λί­κο­γλου. Επί­σης, εί­δα­με την Ελένη Κα­στά­νη να εν­σαρ­κώ­νει την κε­ντρι­κή ηρω­ί­δα του Σουέλ της Ιω­άν­νας Κα­ρυ­στιά­νη, καθώς και την πα­ρά­στα­ση Η άλλη, που βα­σί­στη­κε στο ομώ­νυ­μο δι­ή­γη­μα της ίδιας συγ­γρα­φέ­ως από τη συλ­λο­γή δι­η­γη­μά­των Η κυρία Κα­τά­κη. Πα­ρα­κο­λου­θή­σα­με ακόμα την πα­ρά­στα­ση Χο­ρεύ­ο­ντας με την Κασ­σάν­δρα και το λύκο, μια δια­σκευή του βι­βλί­ου της Μαρ­γα­ρί­τας Κα­ρα­πά­νου Η Κασ­σάν­δρα και ο λύκος. Τέλος, στις 19 Φε­βρουα­ρί­ου ανε­βαί­νει στο Εθνι­κό Θέ­α­τρο η Πρόβα του νυ­φι­κού της Ντό­ρας Γιαν­να­κο­πού­λου.
Το 2013 η ελ­λη­νι­κή λο­γο­τε­χνία τα­ξί­δε­ψε και εκτός συ­νό­ρων για να συ­να­ντή­σει νέους ανα­γνώ­στες. Το μυ­θι­στό­ρη­μα της Λένας Δι­βά­νη Ψέ­μα­τα με­τα­φρά­στη­κε στα εβραϊ­κά και το βι­βλίο της Εγώ ο Ζάχος Ζά­χα­ρης κυ­κλο­φό­ρη­σε στην Ιτα­λία, ενώ ανα­μέ­νου­με την έκ­δο­σή του στις ΗΠΑ, στον Κα­να­δά, στην Αγ­γλία, τη Γερ­μα­νία και τη Λε­το­νία. Το μυ­θι­στό­ρη­μα της Ιω­άν­νας Μπου­ρα­ζο­πού­λου Τι είδε η γυ­ναί­κα του Λωτ; κυ­κλο­φό­ρη­σε στη Βρε­τα­νία και η Guardian το συ­μπε­ριέ­λα­βε στα κα­λύ­τε­ρα βι­βλία της χρο­νιάς. Το μυ­θι­στό­ρη­μα της Μα­ρί­ας Σκια­δα­ρέ­ση Με το φεγ­γά­ρι στην πλάτη με­τα­φρά­στη­κε στα γερ­μα­νι­κά. Επί­σης ετοι­μά­ζο­νται να κυ­κλο­φο­ρή­σουν: Ο Μο­νό­φθαλ­μος και άλλες πει­ρα­τι­κές ιστο­ρί­ες της Κα­τε­ρί­νας Κα­ρι­ζώ­νη στην Αί­γυ­πτο, το βι­βλίο Μπα­λα­μέ και Ρομά της Άννας Λυ­δά­κη στην Ουγ­γα­ρία, το μυ­θι­στό­ρη­μα Μπαρ Φλω­μπέρ του Αλέξη Στα­μά­τη στη Βουλ­γα­ρία, το μυ­θι­στό­ρη­μα Η κόρη της Ανθής Αλ­καί­ου της Φω­τει­νής Τσα­λί­κο­γλου στη Γερ­μα­νία, καθώς και το 8 ώρες και 35 λεπτά της ίδιας συγ­γρα­φέ­ως στις ΗΠΑ, στον Κα­να­δά, στην Αγ­γλία και την Ιτα­λία.
Τη χρο­νιά που πέ­ρα­σε βέ­βαια βιώ­σα­με και τε­ρά­στιες απώ­λειες, αφού «έφυ­γαν» ο Παύ­λος Μά­τε­σις, η Ντό­ρις Λέ­σινγκ, ο Γιά­κομπ Αρ­ζού­νι και η Εύη Βου­τσι­νά, αφή­νο­ντας όμως πα­ρα­κα­τα­θή­κη στους ανα­γνώ­στες το σπου­δαίο έργο τους.
Για το πρώτο εξά­μη­νο του 2014 ετοι­μά­ζου­με ένα πλού­σιο και εξαι­ρε­τι­κά εν­δια­φέ­ρον εκ­δο­τι­κό πρό­γραμ­μα με ορι­σμέ­νους από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους και πλέον επι­τυ­χη­μέ­νους Έλ­λη­νες και ξέ­νους συγ­γρα­φείς.
Ακο­λου­θεί ανα­λυ­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση:

No comments: